Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Jak odhlásit zletilé dítě(16 let) / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jak odhlásit zletilé dítě(16 let) , které vlastní samozřejmě již svůj vlastní OP z místa bydliště? Na adrese již nebydlí, je v ústavní péči, majitel bytu vyhrožuje policií a dítě se samo odhlásit nechce, je laxní. Do MÚ v místě TP to je 35km, lze jej přehlásit na MÚ okresního města? Aby byla věc vyřízena v klidu a co nejrychleji? Děkuji za odpověď

 

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU NEZDÁRNÉHO POTOMKA

Zrušení údaje o trvalém pobytu upravuje zák.č. 133/2000 Sb., O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve svém § 12 a také v souvisejících ustanoveních zejména ve svém § 10 odst.6 a § 18 odst.1.

Podle § 12 odst.1 zákona o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místě trvalého pobytu pouze ve třech případech. Prvním (§12 odst.1, písm.a) je případ, kdy k zápisu údaje o místu o trvalého pobytu došlo na základě neplatných, pozměněných nebo padělaných dokladů či nahlášených nesprávných informací (např. na základě na padělané nájemní smlouvy). To však není případ vhodný pro řešení situace nezdárného potomka. Proto se jím nebude dále zabývat. Stejně tak ponecháme bez dalšího povšimnutí i případ druhý (§ 12 odst.1 písm.b), kdy je rušen údaj o místu trvalého pobytu z důvodu zániku nebo odstranění objektu, kde byl občan k trvalému pobytu hlášen (např. zbourání starého domu). Z hlediska tzv. nezdárného potomka, tím myslím potomka neznámého pobytu a neznámého (zpravidla nezřízeného) způsobu života ohrožujícího domácnost v místě trvalého pobytu rizikem exekucí, je nejvýznamnější případ třetí upravený v zákoně o evidenci obyvatel v § 12 odst.1 písm.c). Dále se tedy budeme zabývat tímto případem.

 

Podle posledně citovaného ustanovení ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Jak tohoto rozhodnutí dosáhnout?

 

Na rozdíl od předchozích dvou případu se v případě podle § 12 odst.1 písm.c) zákona o evidenci obyvatel rozhoduje pouze na návrh. Návrh může podle § 12 odst.2 zákona o evidenci obyvatel podat pouze vlastník objektu, kde je hlášen trvalý pobyt, nebo osoba uvedená v § 10 odst.6 zákona o evidenci obyvatel, tj. vedle vlastníka také oprávněný uživatel objektu (např. nájemce bytu) nebo provozovatel ubytovacího zařízení. Tato soba musí veškeré skutečnosti k důvodu zrušení údaje o místu trvalého pobytu a ke své legitimaci k podání návrhu prokázat. O tomto návrhu se pak podle § 18 odst.1 zákona o evidenci obyvatel vede správní řízení podle správního řádu.

 

Je tedy nezbytné, aby se navrhovatel dostavil na příslušnou ohlašovnu (určenou podle místa polohy objektu, ke kterému má být zrušen údaj o místě pobytu). Zde musí doložit svoji totožnost občanským průkazem a musí učinit návrh. Pro návrh jsou vzhledem k informačnímu systému evidence obyvatel velmi často předepsány formuláře, které jsou k dostání na každé ohlašovně a na webových stránkách příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze úřadu příslušné městské části). K návrhu pak musí navrhovatel připojit listiny dokládající jeho aktivní legitimaci, např. k prokázání vlastnictví výpis z listu katastru nemovitostí a nabývací titul (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.) nebo k prokázání nájmu zpravidla nájemní smlouvu nebo jiný užívací titul (např. souhlas vlastníka s užíváním). Není nutno předkládat ověřené fotokopie, pokud při osobním jednání je ohlašovnou konstatována shoda prosté fotokopie s ukázaným originálem. Následně musí navrhovatel uvést důvod, pro nějž žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Je tedy třeba uvést, že dotyčná soba (nezdárný potomek) nemá právní vztah k objektu a proč a současně, že tento objekt fakticky neužívá a nemá v něm své věci. Není dobré uvádět, že se žadatel obává exekucí, resp. vstupů exekutora. Správní řízení a současná praxe má právě naopak zamezit formálním žádostem jako obraně proti exekucím. Je třeba podotknout, že současná praxe skutečně směřuje k důslednému využívání správního řádu, tj. včetně projednání věci s navrhovatelem (praxe směřuje vždy k předvolání navrhovatele a určité snaze jej přimět např. k prozrazení kontaktu na dotyčnou sobu apod., je třeba vydržet tento tlak a trvat si na svém,např. že syn odjel do jiného města již před dlouhým časem a že s ním rodiče nemají žádný kontakt), což má určitou správní přísností selektovat právě tyto pouze formální žádosti (potomek ve skutečnosti dále bydlí) jako obrany proti vstupu exekutora. Tyto důvody zrušení údaje o místě trvalého pobytu je pak navrhovatel povinen prokázat. Musí tedy prokázat zánik oprávnění k užívání objektu. Pokud jde o vlastnictví navrhovatele, pak např. písemným prohlášením o odvolání souhlasu s užíváním nebo výpovědí z nájmu bytu apod. Samozřejmě takto nelze zrušit údaj o místu trvalého pobytu nezletilého dítěte, tj. dítěte mladšího 18-ti let, protože to má ex lege (ze zákona) právo užívat vlastnictví svých rodičů. Proto u něj nelze doložit zánik práva užívat objekt. Pokud by šlo např. o situaci, kdy syn užívá byt, jehož jsou rodiče nájemci, jako spoluužívající člen domácnosti, pak lze zánik užívacího práva doložit např. písemným ohlášením pronajímateli o odstěhování spolu s nájemci užívající osoby (syna) a odhlášením od služeb (vodné, stočné). Dále je třeba doložit, že nezdárný potomek objekt po ukončení užívacího práva skutečně neužívá. Kromě prohlášení navrhovatel a členů jeho domácnosti to je možné doložit také např. písemným prohlášením sousedů, kteří potvrdí, že v objektu skutečně již delší čas dotyčného potomka neviděli. Totéž je možné prokazovat i prohlášením dalších příbuzných, kteří potvrdí, že při návštěvě (jezdí např. každou sobotu) tam potomka delší čas neviděli a že tam ani nemá své věci. Je také možné předložit např. dopis od syna, který rodičům oznamuje, že se odstěhoval za prací do jiného města a že se nehodlá vracet.

 

Po projednání věci s navrhovatelem a předložení výše uvedených dokladů zahájí ohlašovna ve smyslu § 18 odst.1 zákona o evidenci obyvatel správní řízení podle správního řádu. Jelikož se zpravidla jedná o osobu neznámého pobytu (alespoň pro navrhovatele), nelze zahájit správní řízení doručením oznámení o jeho zahájení dotyčnému nezdárnému potomkovi. Proto bude řízení zahájeno vyvěšením oznámení o jeho zahájení na úřední desce úřadu o jehož ohlašovnu jde. Zde je oznámení vyvěšeno po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby je řízení zahájené a dojde k rozhodnutí. V případě nevyhovění návrhu má navrhovatele právo odvolání. Pokud bude návrhu vyhověno, bude rozhodnutí doručeno navrhovateli a dotčenému nezdárnému potomkovi neznámého pobytu bude opět doručeno vyvěšením rozhodnutí na dobu 30 dnů na úřední desce úřadu. Po uplynutí této lhůty počne běžet nezdárnému potomkovi 15-ti denní lhůta pro podání odvolání. Po jejím uplynutí nabude rozhodnutí právní moci a ohlašovna bez odkladu provede záznam o zrušení údaje o místě trvalého pobytu dotčeného nezdárného potomka do informačního systému evidence obyvatel. Navrhovatel pak má právo požádat o výpis ze systému, resp. potvrzení o provedení zrušení údaje o trvalém pobytu v informačním systému.

 

Závěrem ještě ke správním poplatkům. Podle přílohy zák.č. 634/2004 sb. o správních poplatcích (položka 2 psím.d) podléhá poplatku 50,- Kč pouze žádost o změnu údaje o místu trvalého pobytu. Návrh na zrušení tohoto údaje podle § 12 zákona o evidenci obyvatel poplatku nepodléhá. Za samotný návrh tedy navrhovatel neplatí poplatek. Poplatek bude navrhovatel muset případně zaplatit např. za pořízení ověřených fotokopií podkladů nebo ověření podpisu na čestných prohlášeních sousedů. Rovněž tak poplatku podléhá vydání výstupu z informačního systému, pokud má být úředně ověřen. Tento poplatek činí podle položky 3 písm.d) 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další započatou stránku. Není nutné tento výpis žádat, jestliže však navrhovatel potřebuje jistotu nebo doklad v důsledku rizika exekucí, pak jeho vyžádání doporučuji.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)