Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Podílové spoluvlastnictví a hospodaření / PRÁVNÍ POHOTOVOST

 

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A HOSPODAŘENÍ SE SPOLEČNOU VĚCÍ

 

V praxi často vznikají problémy při hospodaření s věcí, která je vlastněná podílovými spoluvlastníky. To potvrzuje i četnost dotazů na tuto problematiku směřující, stejně jako sporů, které mají svůj původ v neshodě spoluvlastníků.

 

Občanský zákoník v § 139 odst. 2 stanoví, že o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Dále v odst. 3 § 139 občanský zákoník uvádí, že jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Občanský zákoník však dále ani demonstrativně neuvádí, co má být považováno za „hospodaření se společnou věcí", nebo co je onou „důležitou změnou". Podle soudní judikatury lze za hospodaření se společnou věcí ve smyslu § 139 odst. 2 občanského zákoníku v nejširším pojetí považovat ty úkony, které se týkají ekonomické stránky společné věci, k jejichž provedení však není z hlediska platnosti nezbytně nutný souhlas všech spoluvlastníků. Současně sem nespadají úkony, které je oprávněn činit každý podílový spoluvlastník, neboť ani tyto úkony nepodléhají právnímu režimu zakotvenému v uvedeném ustanovení. Pod hospodaření se společnou věcí ve smyslu ustanovení § 139 odst. 2 občanského zákoníku bývá standardně zařazována úprava a údržba společné věci. Úprava věci zahrnuje dílčí zásahy do věci, které svým kvalitativním a kvantitativním rozsahem nezasahují přímo podstatu věci, a nepředstavují tak její celkovou změnu; údržba společné věci pak je spojena s potřebou průběžného zachovávání funkčnosti a ochranou před jejím případným znehodnocením. Příkladmo lze uvést, že za hospodaření se společnou věcí je považováno uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě v podílovém spoluvlastnictví (či výpověď z nájmu), rozhodnutí o investicích do předmětu spoluvlastnictví nebo užívání věci spoluvlastníky. Pokud jde o pojem „důležitá změna" ve smyslu § 139 odst. 3, při níž jsou minoritní vlastníci chráněni tak, že mohou požádat soud, aby o změně rozhodl, bývá často teorií vymezena tak, že se jedná o správu mimořádnou, kterou nelze považovat za správu běžnou. Jsou to tedy všechna ta opatření, které převyšují běžnou správu. Za takovou mimořádnou správu lze v praxi považovat např. změnu podstaty společné věci, podstatnou přestavbu nemovitosti, nebo podstatnou změnu ekonomického využití nemovitosti.

 

V souvislosti s výše naznačenou problematikou je třeba velké opatrnosti a uvážlivosti spoluvlastníků. Případné spoluvlastnické spory bývají velmi vyčerpávající a lidsky nepříjemné, neboť jde o spor subjektů, kteří vzhledem ke právnímu postavení spoluvlastníků téže věci, jsou nuceni v zájmu této společné věci alespoň minimálně spolupracovat. Pokud taková spolupráce není možná, přichází ke slovu institut zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kterému se budeme věnovat v některém z příštích příspěvků

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)