Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

ROZVOD - aneb návod jak právně řešit složitou životní etapu / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Rozvod představuje právní akt ukončení manželství. Rozvod představuje situaci ve společnosti, dotýkající se přímo dvou fyzických osob - manželů. Dotčeny tímto právním aktem jsou ale často také děti, příbuzní, rodiče a další příslušníci určité společenské komunity.

 


Rozvod jako právní akt se také dotýká majetkových poměrů manželů.

 


Rozvod se také dotýká kulturních a náboženských zvyklostí obou manželů, dotýká se prakticky celé společnosti.

 


Tento krátký příspěvek dotýkající se tak vážného tématu nemá být v žádném případě návodem pro toto zásadní rozhodnutí, tento příspěvek se pouze pokouší skrze svého autora popsat aktuální právní stav a průběh tohoto právního aktu a právní otázky s tímto právním aktem spojené.
Rozvod je především upraven normami práva rodinného, právní otázky s rozvodem spojené ovšem zasahují také do jiných oblastí práva, především práva občanského.

 


Právní řád naší země a konkrétně zákon o rodině zná dvě formy rozvodu a to rozvod sporný, se kterým jeden z manželů nesouhlasí a rozvod nesporný, při kterém oba manželé s tímto právním aktem vyjadřují souhlas.

 


Při zvažování či realizaci právního aktu rozvodu je třeba mít na paměti, že pokud z manželství vzešly děti a ty jsou v okamžiku rozvodu nezletilé, soud manželství nerozvede, dokud nejsou upraveny poměry nezletilého dítěte/dětí na dobu po rozvodu manželství. V této úpravě je třeba zohlednit to, u kterého z rodičů budou děti v péči, druhému rodiči pak bude uložena vyživovací povinnost k dítěti/dětem. Možná je také střídavá péče, která ovšem není tak častá.

 


Dovolte mi začít rozvodem nesporným. Při tomto typu rozvodového aktu existuje určitý konsensus obou manželů o tomto právním aktu, oba manželé s tímto vzájemným životním krokem souhlasí. Řízení je zahájeno na návrh jednoho z manželů. K tomuto návrhu musí být přiloženy níže uvedené přílohy a splněny níže uvedené podmínky. Aby bylo dosaženo nesporného rozvodu, je třeba naplnit několik zákonných podmínek. První podmínkou je, že manželství trvalo alespoň jeden rok. Druhou podmínkou je, že manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí. Třetí podmínkou je, že oba manželé s rozvodem souhlasí. Čtvrtou podmínkou je, že soudu bude spolu s návrhem na rozvod manželství předložena písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy obou manželů, která upravuje pro dobu po rozvodu manželství vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a dále vyživovací povinnost mezi manželi, bude-li dohodnuta. Pátou podmínkou je nutnost pravomocného rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí, která obsahuje dohodu o tom, který z rodičů bude děti vychovávat, mít je ve stálé péči a stanovení vyživovací povinnosti k dětem druhému z manželů. Předmětem této dohody musí být také stanovení přesných termínů, kdy bude mít možnost navštěvovat děti druhý manžel, který je nemá ve stálé péči.

 


Jestliže toto vše soudu doložíte, soud na základě § 24a zákona o rodině manželství bez dalšího rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.

 


Dalším typem rozvodu je rozvod sporný. Tento rozvod je třeba aplikovat v případě, jestliže manželé nejsou schopni se na rozvodu dohodnout, či nejsou schopni se dohodnout na úpravě poměrů k dětem, či na majetkovém vypořádání.

 


Řízení je opět zahájeno na návrh jednoho z manželů. Tento návrh se nazývá „Žaloba na rozvod manželství". Manžel, který tento návrh na místně a věcně příslušný soud podává je v tomto návrhu označen jako žalobce, druhý manžel jako žalovaný. V prvním bodě tohoto návrhu je třeba uvést kdy a kde, před jakým úřadem bylo manželství uzavřeno. K návrhu je třeba přiložit kopii oddacího listu.
Jestliže z manželství vzešly děti a ty jsou v okamžiku podání tohoto návrhu nezletilé je třeba zároveň s výše uvedenou žalobou na rozvod manželství podat návrh na úpravu poměrů k dětem. V tomto návrhu je opět třeba navrhnout soudu úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství a výši vyživovací povinnosti. Soud se jako první bude zabývat tímto návrhem a po jeho vyřešení autoritativním rozhodnutím soudu, popřípadě soudním schválením dohody, pokračuje v řízení o rozvod manželství. Jestliže není nezletilých dětí, tento návrh se podávat nemusí.
K tomuto „přezkoumání" žaloby na rozvod manželství soud nařídí ústní jednání. Soud manželství na návrh některého z manželů rozvede, jestliže manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.
Soudní jednání probíhá tak, že samosoudce/samosoudkyně si nejprve vyslechne stranu žalobce a následně stranu žalovanou. I když budete v tomto typu řízení zastoupeni advokátem, soud ze zákona musí provést výslech účastníků. Při tomto výslechu se soud dotazuje a průběh manželství, na příčiny rozvratu manželství, na osobní a majetkové poměry, na současnou bytovou situaci obou účastníků a dále jak uzná za vhodné.

 


Po ukončení rozvodového jednání soud může řízení odročit za účelem doložení dalších důkazů, popř. soud si ponechá čas na zvážení celé věci a vynesení rozsudku. V četných případech ovšem je rozvodové řízení ukončeno ihned po prvním jednání a manželství je rozvedeno. Toto se stává z 99,9% v případech, kdy manželé spolu po dobu delší než tři roky nežijí.

 


Po obdržení rozsudku v písemné podobě může jeden z manželů podat odvolání k nadřízenému krajskému soudu, pokud toto neučiní, rozvodový rozsudek vstoupí v právní moc a manželství je pravomocně rozvedeno.

 


Závěrem a pro úplnost je důležitá informace, na jaký soud návrhy směřovat, právně řečeno, který soud je věcně a místně příslušný k projednání rozvodového řízení. Toto upravuje občanský soudní řád a k řízení jak o rozvod manželství, tak o dětech (návrhy se většinou podávají společně), rozhoduje okresní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů, není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

 


V dalších příspěvcích se budeme zabývat řízením o vypořádání společného jmění manželů, které je velmi často dalekou delší a složitější „bitvou", než samotné rozvodové řízení.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)