Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Sdružení rodičů a přátel školy - Příspěvky / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Dotaz:
chtěla jsem se zeptat, jestli je pravda, že škola není povinná přispívat ze SRPŠ na maturitní ples a z těch příspěvků co dáváme, tak ani nikam, na záchodech chybí často mýdlo, nebo ubrousky na ruce. Kolikrát je ve třídách zima atd...

 

Rozbor:
Nejdříve si musíme uvědomit dvě věci.

 

První věc: Vzděláni na státních základních a středních školách je zásadně bezplatné. Existuje sice spoluúčast rodičů, jako jsou příspěvky na sportovní a společenské akce nebo pořizování některých pomůcek a sešitů apod. na začátku roku. Školné se však neplatí. Jsou v rozporu se zákonem veškeré aktivity školy, které nutí rodiče k příspěvkům na výuku a činnost školy, a nahrazují tak školné. Tedy i případ, kdy by škola založila účet, který by určila pro příspěvky od rodičů na nějaké SRPŠ, ačkoli by u školy žádná organizace SRPŠ nevznikla, a příspěvky rodičů by škola považovala za příspěvky pro školu., o kterých libovolně rozhoduje a zejména je používá na výuku, pak se jedná o nezákonné jednání.

Druhá věc: Co je a co není SRPŠ. SRPŠ není žádná celostátní organizace působící na základě nějakého právního předpisů zřizovaná snad zákonem nebo předpisem Ministerstva v školství ČR na podporu škol. Žádný právní předpis, který by výslovně upravoval vznik a činnost SRPŠ prostě neexistuje. Organizace SRPŠ mohou vznikat při jednotlivých školách na bázi dobrovolnosti. Pokud taková organizace sdružující rodiče a přátele školy na podporu školy při škole vzniká, musí mít také svoji subjektivitu. Nejčastěji jde o občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Pak také se jedná o Dobrovolnou organizaci, kam může každý rodič vstoupit a také z ní jednostranně vystoupit. Nikdo nemůže k členství nutit ani rodiče ani žáka či studenta. Nikdo jiný než člen také nemá povinnost platit členské příspěvky. Členství je pouze dobrovolné a neexistuje žádný předpis, který by povinné členství komukoli ukládal. Pokud by škola ve svém nějakém vnitřním předpise (např. školní řád, studijní řád apod.) povinné členství přikazovala, pak jedná v rozporu se zákonem č.83/1990 Sb. a je takové ustanovení neplatné. Členství nesmí být vynucováno a nečlenství v SRPŠ nesmí mít negativní vliv na kvantitu ani kvalitu poskytovaného vzdělání. Žák za to nesmí být nijak diskriminován. SRPŠ je tak organizací lokální s vlastní subjektivitou (ať již sdružení nebo nadace) vzniklá na bázi dobrovolnosti, kam může přistoupit za člena kterýkoli rodič a založit tak povinnost platit příspěvek, avšak nemůže k tomu být nikdo nucen. SRPŠ tak je organizací s vlastní subjektivitou vlastním hospodařením odlišnou od školy a jejího hospodaření. SRPŠ se pak spravuje vlastními stanovami a řídí ho jeho vlastní statutární orgán volený členy podle stanov.

 

SRPŠ má vlastní hospodaření. Pravidla hospodaření, tj. nakládání s vybranými prostředky na druhy činnosti, jsou povinnou součástí stanov, kde si je může každý rodič přečíst (ostatně při vstupu do SRPŠ je povinen se stanovami seznámit a musí mu být k němu umožněn přístup). Rozhodnutí o použití konkrétní částky na konkrétní účel pak náleží orgánu podle stanov. Zpravidla o některých částkách do určité výše rozhoduje podle stanov a priorit ve stanovách statutární orgán. O částkách vyšších pak členská schůze. Členská schůze (může mít i jiný název) jako vrcholný orgán může změnit i rozhodnutí statutárního orgánu , pouze však v rámci pravidel ve stanovách. Jinak by muselo napřed dojít ke změně stanov. Je nepřípustné, aby příspěvky SRPŠ spravoval nebo dokonce vybíral ředitel školy nebo jiný zaměstnanec školy, pokud jej k tomu SRPŠ prostřednictvím svého statutárního orgánu nezmocní. I pak se však nadále nejedná o prostředky školy (pokud SRPŠ neposkytne škole nějaký dobrovolný příspěvek na pořízení něčeho) a i zmocněnec musí jednat v souladu se stanovami SRPŠ a podléhá pokynům statutárního orgánu SRPŠ a členské schůze SRPŠ. Pokud by prostředky byly použity ze zvůle jiným neuž určeným způsobem, vyvstala by i otázka případné odpovědnosti za Škodu a případně i trestní odpovědnosti. Zmocněný ředitel školy pak musí o prostředcích SRPŠ vést účetnictví, které je majetkem SRPŠ a musí být SRPŠ vydáno po skončení účetního období.

 

Odpověď:
Na základě výše uvedeného to není škola, kdo rozhoduje o využití příspěvků členů SRPŠ, nýbrž je to SRPŠ. Nicméně je možné, že ředitel školy či jiný zaměstnanec byl zmocněn k výkonu činnosti SRPŠ a hospodaření s jeho prostředky. Pak tedy rozhoduje takový zmocněnec. Vždy však pro hospodaření s prostředky jsou určující stanovy SRPŠ. Zda z těchto prostředků je či není povinnost přispět na maturitní ples neurčuje žádný právní předpis, nýbrž pouze stanovy SRPŠ a rozhodnutí příslušného orgánu SRPŠ, na co budou vybrané prostředky použity. Pokud by se SRPŠ rozhodnutí zmocněného ředitel školy nelíbilo, pak pokynem statutárního orgánu nebo členské schůze může takové rozhodnutí změnit, popř. dokonce odvolat plnou moc a nadále rozhodovat samostatně. Je tedy nutné se nejprve seznámit se stanovami a rozhodnutími statutárního orgánu. Případně je také možné vyvolat postupem podle stanov schůzi a navrhnout změnu rozhodnutí či výměnu statutárního orgánu apod. Pak bude záležet na výsledku hlasování členů.

 

Pokud jde o druhou část dotazu. Hygienu a teplo je povinna zajišťovat škola ze svých prostředků a nikoli prostředků SRPŠ. Je pravdou, že SRPŠ může poskytnout škole příspěvek, avšak nemusí. Pokud jej poskytne ,pak si může vymínit dokladování využití na sledovaný účel a vymínit si i vracení, pokud by ke zlepšení nedošlo. Nicméně to není řešení. Každý rodič i SRPŠ mají prostředky, jak vynucovat plnění povinností školy, např. stížnost ke zřizovateli školy. Ten pak má celou řadu nástrojů, jak vynutit zlepšení plnění těchto základních povinností včetně personálních opatření. Zřizovatel je povinen ke stížnosti se zabývat i otázkou případného nezákonného postoje (viz výše) ředitele školy k SRPŠ. .

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)