Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Spoluvlastnický podíl, předkupní právo / PRÁVNÍ POHOTOVOST

 

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL, PŘEDKUPNÍ PRÁVO A DVĚ POUČENÍ:

 


Problematika spoluvlastnických podílů a jejich převodů je jednou z právních otázek, která je teoreticky poměrně komplikovaná a přitom není prakticky nikterak výjimečná. Často se lze setkat s tím, že právě hospodaření a nakládání se společnou věcí (nejčastěji nemovitostí) v režimu spoluvlastnictví je zdrojem mezilidských (a nejčastěji rodinných) konfliktů, když se pak společná věc stává středobodem často i iracionálních sporů, různých schválností a reakcí na ně a často i místem, kde dobré rodinné vztahy odpočívají na věky. Se společnou věcí se dědí i tyto konfliktní vztahy, aniž by takoví dědici byli snad sami schopni říci, „jak to všechno vlastně začalo".

 

Z hlediska převodů spoluvlastnických podílů působí časté problémy ustanovení § 140 občanského zákoníku, které je zdrojem sporů mezi spoluvlastníky, ale i předmětem teoretických diskusí v odborné veřejnosti. Toto ustanovení uvádí zdánlivě jednoduchý zákonný pokyn pro spoluvlastníky: „převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké". Právo však není matematika. Dostanou-li dva dobří matematici úkol vyřešit rovnici, je dost pravděpodobné, že dojdou ke stejnému výsledku. Sejdou-li se dva dobří právníci nad řešením jednoho zákonného ustanovení, je dost pravděpodobné, že každý dojde k výsledku jinému nebo zcela opačnému. Konečným řešením je pak to, které přesvědčí váhou argumentace soud (nutně to nemusí být to, které je správné).

 

Praktický problém citovaného ustanovení spočívá v tom, že zde není uvedeno, jestli se zákonný pokyn nutnosti nabídnout přednostně spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům vztahuje i na převody bezúplatné, tedy darovaní. Profesionál, nebo poučený laik hledá odpověď v komentářové literatuře. Většina komentářové literatury chápe právo spoluvlastníka na to, aby mu jiný spoluvlastník při převodu spoluvlastnického podílu nabídl tento podíl ke koupi jako dobrodiní zákona, kterému mu svědčí a chrání jej před tím, aby se novým spoluvlastníkem stala určitá osoba, jejíž účast by výkon spoluvlastnického práva činila velmi obtížným, a tak jej nelze omezovat na převody úplatné. K tomuto závěru, tedy že se předkupní právo podílového spoluvlastníka ke spoluvlastnickému podílu uplatňuje rovněž při převodu spoluvlastnického podílu na základě darovací smlouvy, dospěla i slovenská judikatura, když vykládala ustanovení shodného znění (rozsudek Nejvyššího soudu SR, ze dne 25.10.2005, sp. zn. 1 Cdo 102/2005). Nejvyšší soud ČR však dospěl ke zcela opačnému závěru, když v rozsudku ze dne 20.10.2008, č.j. 22 Cdo 2408/2007, uvedl, že z gramatického, systematického i logického výkladu uvedeného ustanovení vyplývá závěr, že předkupní právo náleží spoluvlastníkovi jen v případě prodeje podílu. Zákonnou definici předkupního práva obsahuje § 602 odst. 1 občanského zákoníku, ze kterého jasně vyplývá, že předkupní právo se uplatní, kdyby kupující chtěl věc prodat (nikoliv darovat). To vyplývá již ze samotného pojmu „předkupní právo"; tento pojem nelze gramaticky vyložit jinak než právo koupit věc dříve, než někdo jiný. Předkupní právo je podrobněji upraveno jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 602 a násl. občanského zákoníku) a tato úprava se použije i v případě předkupního práva podílového spoluvlastníka. Pokud by zákonodárce předpokládal, že právo nabýt přednostně věc by se týkalo i jiných případů než kupní (případně směnné) smlouvy, pojmenoval by toto právo jinak a zařadil by jeho úpravu do hlavy první osmé části občanského zákoníku, upravující obecné instituty závazkového práva. Konečně vztažení principů předkupního práva i na darovací smlouvy je v rozporu s podstatou darování; jeho výsledkem by bylo darování věci někomu, koho dárce obdarovat nechce, a nebylo by tak již možno mluvit o (dobrovolném) darování, ale o nuceném bezúplatném převodu. Tohoto právního názoru se Nejvyšší soud ČR konstantně drží.

 

Z výše uvedeného tedy plynou dvě poučení. Prvým je, že se předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu u bezúplatných převodů neuplatní. A tím druhým je, že sejdou-li se dva právníci s rozdílným právním názorem, má pravdu ten, jehož názor je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR, neboť jen ten, může v soudním sporu uspět.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)