Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Vydědění dítěte a potomků / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Vydědění dítěte a potomků podle současného občanského zákoníku účinného do 1.1.2014

 

Vydědění je jednostranný právní úkon zůstavitele, ve kterém tento zůstavitel svému dítěti, nebo jinému svému potomkovi ze zákonem stanovených důvodů odejme právo domáhat se svého zákonného povinného dědického podílu nebo jeho části. Platným vyděděním ztrácí vyděděný potomek zcela nebo částečně postavení neopominutelného dědice. I částečné vydědění je podle soudní judikatury možné. Je třeba zdůraznit, že svého potomka můžete vydědit jen za podmínek stanovených zákonem. Podle současného občanského zákoníku můžete potomka vydědit, jestliže váš potomek

 

  • - v rozporu s dobrými mravy vám neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
  • - o vás trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
  • - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
  • - trvale vede nezřízený život.

 

Vydědit potomka je obtížnější také proto, že je chráněn zákonem jako nepominutelný dědic. Nezletilým potomkům se podle občanského zákoníku musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedeného potomka.

 


Vydědit lze jen potomka, tedy vaše dítě, vnouče a pravnouče. U jiných osob jako je váš manžel, sourozenec nebo rodič či prarodič apod. je vydědění vyloučeno. Vyloučit jiného zákonného dědice z dědění můžete odkázáním veškerého vašeho majetku v závěti jiné osobě, tedy sepíšete závěť tak, že tyto nežádoucí osoby v závěti nezohledníte. Pokud by se závěť nevztahovala na veškerý váš majetek, ale pouze na jeho část, ostatní váš majetek by připadl dědicům ze zákona, pokud existují. Osoba v závěti nezohledněná, která není vašim potomkem, se nemůže dovolat svého zákonného podílu ani napadnout závěť pro neplatnost kvůli opomenutí.

 


Listina obsahující právní úkon vydědění se označuje jako listina o vydědění a vyžaduje splnění stejných formálních náležitostí jako závět. Lze tedy v jedné listině sepsat závěť i vydědění dohromady. V listině o vydědění musí být uveden zákonný důvod vydědění uvedený výše a konkrétní skutečnosti, které osvědčují, že důvod vydědění byl v tomto případě splněn. Důležité je přesné a výslovné určení toho, kdo má být vyděděn. Listina o vydědění se většinou vztahuje jen na jedno konkrétní dítě, vnuka, pravnuka, je ale možné sepsat listinu o vydědění tak, že vyloučíte nejen dítě, ale všechny další jeho potomky, tedy vašeho vnuka, pravnuka apod. Na potomka, který byl vámi platně vyděděn, se hledí, jako by se vaší smrti nedožil. Vydědíte-li tedy pouze své dítě, znamená to, že jeho dědický podíl budou dědit jeho potomci, tedy vaše vnoučata a pravnoučata. Ti ovšem už nemusejí splňovat podmínky pro vydědění.

 


Za vydědění jiných dědiců než potomků lze považovat i situaci, kdy v závěti určíte dědické podíly výrazně nerovnoměrně, aniž by jste v závěti uvedly, že jste daného dědice vydědili.
Vámi vyděděný potomek má možnost bránit se v rámci soudního řízení žalobou pro neplatnost závěti. Musí však prokázat, že pro vydědění neexistoval zákonný důvod. Jde o případy, kdy se vyděděný potomek o vás staral, projevoval o vás zájem, nedopustil se takového trestného činu, nevedl nezřízený život.

 


Vydědění podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014

 


Nový občanský zákoník přináší změnu v tom, že již nebudete muset uvádět v listině o vydědění důvod vydědění. Nevyslovíte-li důvod vydědění v listině o vydědění, nemá váš nepominutelný dědic právo na povinný díl, pokud se proti němu zákonný důvod vydědění prokáže. Důvod vydědění je většinou zůstaviteli a potomkovi dobře znám, není nutné ho tedy zveřejňovat.

 


Zákonné důvody pro vydědění nepominutelného dědice z jeho práva na povinný díl, nebo jeho část jsou v novém občanském zákoníku uvedeny velmi podobně. Jde o neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu, jaký by váš potomek projevovat měl, odsouzení pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze a vedení trvalého nezřízeného života. Rozdíl je tedy především v charakteru trestného činu. Navíc můžete podle nového občanského zákoníku vydědit vašeho nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je zde obava z nezachování jeho povinného dílu pro děti vašeho potomka a jejich další potomky. A to můžete učinit tak, že jeho povinný díl odkážete dětem vašeho nepominutelného potomka nebo jejich potomkům.

 


Další podstatnou změnou v novém občanském zákoníku je to, že pokud vás vyděděný potomek přežije, nedědí ani jeho potomci, aniž by jste to museli uvést v listině o vydědění. Ale zemře-li vámi vyděděný potomek dříve než vy, pak jeho potomci dědí mimo těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z dědického práva.

 


A na závěr je třeba uvést, co se týče platnosti listiny o vydědění, tuto důležitou skutečnost. Zemřete-li po 1. lednu 2014 a bude-li vaše listina o vydědění odporovat starému občanskému zákoníku, podle kterého byla sepsána, bude se považovat za platnou, bude-li vyhovovat ustanovením nového občanského zákoníku. Pokud tedy například sepíšete listinu o vydědění ještě za účinnosti starého občanského zákoníku, zapomenete ale uvést důvod vydědění, nezpůsobí to neplatnost listiny o vydědění, neboť podle nového občanského zákoníku nemusí být důvod vydědění uveden.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)