Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Výpověď z nájmu nebytových prostor / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Výpověď z nájmu nebytových prostor

 

Vztah mezi pronajimatelem a nájemce může skončit na základě několika skutečností. Nejdříve je nutné si určit, zda nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
V případě skončení nájmu na dobu neurčitou, končí nájemní vztah na základě výpovědi nebo dohody kterékoliv smluvní strany, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Forma výpovědi musí mít písemnou podobu, ale zákonem není vyžadován výpovědní důvod. Jinak je tomu v případě nájemní smlouvy na dobu určitou.

 


V případě nájmu na dobu určitou končí nájem uplynutím sjednané doby. Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor") však dává pronajimateli i nájemci možnost vypovědět nájemní vztah ještě před uplynutím sjednané doby a to z taxativně uvedených důvodu v ust. § 9 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Výpověď však musí být podána písemně ve všech případech.
Důvody pro vypovězení nájemní smlouvy nájemci jsou taxativně upraveny zákonem. Pronajimatel může tedy vypovědět smlouvu na dobu určitou z následujících důvodů:

 

 • a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;
 • b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem;
 • c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas;
 • d) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek;
 • e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit;
 • f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru;
 • g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele,
 • h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd.
 • i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku;

Nájemce může vypovědět smlouvu na dobu určitou před vypršením sjednané doby z následujících důvodů:

 

 • a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal;
 • b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání;
 • c) pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

 

Neriskujte špatně podanou výpověď z nájmu a raději se svěřte do rukou odborníků. V případě neplatné výpovědi z nájmu Vám stále běží povinnost platit nájemné a může Vás v budoucnu čekat nemilé překvapení, proto raději využijte našich služeb, rádi Vám poradíme, jak správně vypovědět nájemní smlouvu.

 

 

 

 

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)