Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Výzva k prokázání totožnosti policistou / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, místa pobytu nebo bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování těchto údajů musí být přiměřený důvodu zjišťování totožnosti. Policista nemůže vyzvat k prokázání totožnosti kdykoliv, ale jen v případech stanovených zákonem. Policista vás tedy může vyzvat k prokázání totožnosti, pokud jste osobou

 

 • - podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
 • - zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
 • - bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
 • - od níž je požadováno vysvětlení,
 • - odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • - vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
 • - která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • - zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
 • - která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
 • - která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
 • - na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
 • - při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. Tento důvod je formulovaný poměrně široce a policisté ho rádi využívají.

 

Odmítnete-li prokázat svoji totožnost, nebo nelze-li totožnost prokázat na místě, je policista oprávněn vás ke zjištění vaší totožnosti předvést. I zde platí, že policista postupuje přiměřeně a účelně k důvodu zjištění vaší totožnosti. Nelze-li vaši totožnost zjistit ani pomocí dostupných evidencí, je policista oprávněn získat informace snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním fotografií, videa a zvukového záznamu, případně odebráním biologických vzorků k ověření genetické informace.

 

Kladete-li odpor, je policista oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat váš odpor policista nemůže, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. Předvedení nesmí překročit nezbytně nutnou dobu pro zjištění vaší totožnosti. Nezjistí-li policista vaši totožnost ani do 24 hodin od předvedení, je povinen vás propustit. O provedených úkonech a opatřeních sepíše policista úřední záznam.

 

V případě, že se domníváte, že policista porušuje vaše práva, zkuste nejprve problém řešit v klidu a na svá práva ho upozorněte. Zeptejte se policisty, podle jakého paragrafu a zákona postupuje. Policista má povinnost vás o právech a povinnostech poučit. Pokud to nevyjde, zkuste policistu varovat, že si na něj budete stěžovat. Pro tento případ si zaznamenejte jeho identifikační číslo, případně SPZ. Policistu si můžete také vyfotografovat, natočit na video nebo nahrát na diktafon. Pokud se na místě nacházejí svědci, pokuste se získat jejich kontakt.

 

Samotná stížnost představuje nejjednodušší prostředek obrany a nemá předepsané žádné přesné formální náležitosti. Je v ní třeba uvést, co se stalo a v čem podle vás spočívá porušení zákona, které má znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku. Stížnost adresujte vedení policejního útvaru. Policistu ve své stížnosti co nejpřesněji označte a to nejlépe identifikačním číslem. Pokud by se jednalo o podezření z trestného činu, tak by vaše stížnost byla chápána jako trestní oznámení a předána Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby ho prověřila. Stížnost adresujte příslušnému řediteli útvaru, ke kterému patří policista, na kterého si stěžujete. Pokud si tímto útvarem nejste jisti, tak stížnost směřujte na odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie. Pokud se chcete dozvědět, jak vaše stížnost dopadla, tak v ní o to musíte požádat. V takovém případě vás bude policie do 30 dnů ode dne, kdy vaši stížnost obdržela patřičně informovat.

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)