Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Vaše dotazy / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Informace pro Vás 

Zde můžete najít odpověď na Vaši otázku

 

Jaká je lhůta, ve které se může dědictví odmítnout?

Paní Rita D. Poděbrady

 

Právo odmítnout dědictví má každý případný dědic. Potencionální dědic by měl být upozorněn na možnost odmítnout dědictví. Dědictví se dá odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic srozuměn s právem na odmítnutí dědictví. Pokud však jednou dědictví odmítnete, nemůžete toto odmítnutí vzít zpět. Je to takzvaně neodvolatelný právní úkon. Dědictví můžete odmítnout jak písemnou formou, tak i formou ústní, která by měla být zaprotokolována a to buď dědickým soudem, anebo notářem, který dědictví projednává. Dědictví můžete pouze odmítnout jako celek. Nelze odmítnout pouze pasiva a aktiva si ponechat. Stejně tak nelze vázat dědictví na podmínky či výhrady. Jestliže dědictví odmítnete, nastupují na Vaše místo jiní dědicové, kteří jsou dle zákona v pořadí.

 

Dá se v této lhůtě někde zjistit, zda dotyčný měl dluhy?

Paní Rita D. Poděbrady


Bohužel nikde neexistuje centrální evidence dluhů. Takže nejde se 100% jistotou nikdy říci, jestli dědic ví o všech případných dluzích a již se nikdy neobjeví nový dluh. Však dluhy na dědice připadají jen pouze do výše dědictví. Nelze tedy zaplatit více, než jste sdělili v rámci dědického řízení.

 

Existuje strop tohoto dluhu nebo může člověk zdědit miliony?

Paní Rita D. Poděbrady


Jak již bylo výše uvedeno, dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví. V případě více dědiců, odpovídají za dluhy podle poměru, v jakém dědictví nabyli. Jestliže bylo dědictví předluženo, mohou se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechají k úhradě dluhů. Nedojde-li k dohodě mezi dědici a věřiteli, řídí se povinnost dědiců plnit tyto dluhy ustanovením občanského soudního řádu o likvidaci dědictví. Na návrh dědiců soud vyzve věřitele, aby své pohledávky přihlásili do dědictví. Jestliže na výzvu soudu věřitelé nepřihlásí své pohledávky, tak dědici neodpovídají věřitelům v případě, že uspokojením ostatních věřitelů, kteří přihlásili své pohledávky do dědického řízení na výzvu soudu, byla vyčerpána hodnota dědictví. Závěrem je tedy nutno konstatovat, že strop dluhu je ve výši dědického podílu, který získáte v rámci dědického řízení.

 

Může Vaši pohotovost využívat i firma? Dluží nám odběratelé našich služeb....
Robert K. Mělník

Určitě, právní poradenství, zastupování před správními orgány či soudy poskytujeme jak jednotlivcům z řad občanů, tak i firmám či OSVČ. Je na Vás, zda bude požadovat jen konkrétní službu či dlouhodobou spolupráci na základě Mandátní smlouvy.

 

Je nezbytné, abych se dostavila na Právní pohotovost osobně? Potřebuji zkontrolovat smlouvu na prodej štěňat z mého chovu, abych v případě špatné péče mohla štěňata vzít zpět.

Hana Š. Praha 10

 

Smlouvu lze zaslat na náš email, sdělíme Vám obratem cenu a pokud budete s cenou souhlasit, pak po připsání platby na účet AK, zašleme posouzenou, případně dopracovanou smlouvu na Váš email. Maximálně do 48 hodin.

 

Chci se poradit o prodeji domu? Můžete mi připravit i smlouvu na prodej nemovitosti?
Karel B. Praha 8

Toto je zcela běžná agenda PRÁVNÍ POHOTOVOSTI, smlouvu Vám vytvoříme na míru, můžeme Vám nabídnout i advokátní úschovu peněz a vklad na katastr a tím zajistit zdárný a bezpečný prodej Vaší nemovitosti.

 

Jsem pozvaný na Policii, jel jsem rychle a zachytily mě kamery. Zastupujete i ve správním řízení? Můžete vyřídit vše za mě a pokusit se zmírnit pokutu?
Standa R. Jevany

Ano, jsme připraveni Vás ve správním řízení zastupovat, prověřit fotky z kamery, případně podat vysvětlení za Vás, odvolání ....

 

Prosím o informaci, zda vedete i dlouhodobější zastupování, chtěl bych se rozvést a manželka s rozvodem nesouhlasí?
Petr A. Praha 3

 

Ano, na základě plné moci a mandátní smlouvy vedeme případy od A do Z.

Čeká mě soud, existují nějaká pravidla, jak se mám u soudu chovat? Mohu se ptát během jednání i já?
Paní Hana K. Praha 6

 

Účast u soudního jednání bývá pro většinu lidí velmi stresová a psychicky náročná situace, nejedná-li se zrovna v konkrétním případě o „notorické sudiče", kteří spory vyhledávají a v soudní síni se cítí „jako doma". V soudní síni je při jednání nutné zachovat několik základních pravidel, jimiž je zajištěna důstojnost a vážnost soudního řízení. Pro ty, kteří v soudní síni nejsou „jako doma", uvádíme ve stručnosti základní pokyny jak se chovat při soudním jednání. Před zahájením soudního jednání vyvolá zapisovatel hlasitě a srozumitelně věc, která bude projednávána a zároveň předběžně zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k jednání obeslány a vyzve je ke vstupu do jednací síně. Vyvolání věci může být (a v praxi to tak také nejčastěji je) nahrazeno vhodným technickým zařízením, jímž je vyvolání věci soudcem prostřednictví přenosové techniky do reproduktoru před jednací síní. Proto je nutné se již v době blížícího se začátku jednání nacházet v bezprostřední blízkosti jednací síně. Do jednací síně se vstupuje zásadně s nepokrytou hlavou, to se nevztahuje na ženy a na příslušníky ozbrojených sborů ve službě. Praktický problém může nastat již při vstupu do soudní síně, a to při rozhodnutí kam se posadit, zda po pravé nebo po levé ruce soudce. Při projednávání občanskoprávních věcí sedí podle instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR po pravé ruce soudce navrhovatel (žalobce) a po jeho levé ruce odpůrce (žalovaný). K soudci se mluví jen ve stoje, soudce však může dovolit osobám, jejichž věk nebo zdravotní stav to vyžaduje, aby při přednesech a výpovědích seděly. Klást otázky a vyjadřovat se lze jen se souhlasem nebo na pokyn soudce.
Velmi častá bývá tendence stran projevovat svůj souhlas nebo nesouhlas s průběhem jednání, výpovědí svědků či tvrzení protistrany více či méně hlasitými komentáři, aniž by jim soudce udělil slovo. Takového jednání je třeba se zdržet, stejně jako různých posunků, gestikulace, úsměšků, kroucení hlavou atd. Požívání jídel, nebo nápojů je v jednací síni zakázáno, proto nelze připustit ani vodu či kávu v kelímku z automatů, jež na chodbách některých soudů jsou. V praxi však lze nepochybně dohodnout výjimku, pokud to odůvodňují např. zdravotní důvody. Někdy se lze setkat s tím, že účastník řízení při něm žvýká, to pak nastává trapná situace, neboť na to soudci většinou reagují velmi nekompromisně. Při oslovení soudce se užívá označení „pane předsedo" či „paní předsedkyně". Při vyhlášení rozsudku jsou všechny přítomné osoby povinny povstat. Většina z pravidel upravujících průběh soudního jednání vyplývá z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Ještě jedna poznámka na závěr. Je třeba si uvědomit, že soudce si může o stranách sporu udělat úsudek i z jejich chování u soudního jednání, proto nelze podcenit ani to, ač zdánlivě s meritem sporu nesouvisí. Hranice úspěchu či neúspěchu v soudním řízení někdy může být velmi tenká a učiní-li si soudce o některé ze stran z jejího chování u soudu negativní úsudek, k jejímu úspěchu ve věci to patrně nepřispěje. Pokud si procesní strana zvolí právního zástupce, zpravidla se nemusí soudního jednání vůbec účastnit a ten ji na jednání zastoupí. Zvolíte-li si jako právního zástupce opravdového profesionála, pak patří k jeho povinnostem Vás před jednáním o výše uvedených pravidlech u soudního jednání poučit a instruovat Vás před i při jednání, pokud se jej rozhodnete osobně účastnit.

 

Mohu využít právní pohotovost jen pro sepsání vzorové závěti?
Pan Josef J. Žatec

 

Samozřejmě, právník Vám sepíše vzorovou závěť,aby splňovala všechny náležitosti a tu si pak můžete přepsat vlastní rukou.


Mám syna z prvního manželství a jeho otec o syna neprojevuje zájem (alimenty jsem si musela nechat exekučně strhávat z jeho platu). Ani jeho rodiče o své vnouče, i když jsem se pokusila o kontakt, neprojevují zájem. Dnes je syn již dospělý, ale mě by zajímalo co nastane kdyby jeho otec nebo prarodiče zemřeli. Má nějaké právo na dědictví? A jak by se o skonu dozvěděl? Syn za to, že ho odmítli přeci nemůže.
Hedvika Š

 

Ano nárok má a stal by se určitě dědicem (s výjimkou vydědění, ale to tde asi nepřichází v úvahu, když syn se o kontakt snaží a naopak kontakt odmítá otec). Vzhledem ke zletilosti však bude dědit jen 50% svého zákonného podílu, pokud nebude dědictví stačit na více. O oněch 50% zákonného podílu však přijít nemůžre. Informovat o dědickém řízení by ho měl notář, který bude pověřen projednáním dědictví.

 

Můj zaměstnavatel nám vyplácí mzdu nadvakrát, někdy i natřikrát. První část do konce měsíce,v němž nám náleží výplata za minulý měsíc, další část /nebo části/ třeba až za čtrnáct dní. Chci vědět, jestli na to má právo; jak dlouho /a jestli vůbec/ nás musí předem upozornit, že výplata nebude v plné výši a daném termínu; a jak dlouho toto může dělat. Je proti tomu nějaká obrana?
Stanislava Š

 

Na takový postup změstnavatel právo nemá. Zaměstnavatel je povinen přesně určit dny výplat. Kontaktujte v tomto směru úřad práce, čí sociální a zdravotní pojišťovnu (termín výplaty souvisí i s termíny odvodů).

 

Potřebuji nutně radu,manžel má soudně určené platbu alimentú ve výši čtyř tisíc,v říjnu platba nebyla provedena,protože na to neměl manžel příjem,teď v lednu přišla soudní exekuce na říjnové výživné, jenže manžel byl na nemocenské celý leden a k dnešnímu dni nemocenská ukončena a pracovní poměr ukončen, ale účetní mu z nemocenské strhla řijnové alimenty a ještě musí stáhnout únorové a nezbyde nic, to ale nesmí mu stáhnout tolik ne?? Jsme manželé a máme tři děti.
Markéta P

 

Kolik musí Vašemu manželu zbýt resp. kolik mu strhnou nelze, záleží na více okolnostech. Pro výpočet konkrétní částky použijte kalkulačku na www.nkcr.cz.

 

Jsem studentem VŠ a otec mi neplatí již delší dobu alimenty! Vztahuje se i na mě AKCE 1000 matek?
Jakub T. Zdiměřice

Akce 1000 matek, je pouze název. Může ji využít zároveň i zletilé dítě nebo otec, případně prarodič, který má děti ve své péči. Je třeba doložit exekuční titul, což může být Rozsudek, Usnesení o výši alimentů. Tento musí mít vyznačenou doložku právní moci. Tu Vám vyznačí na příslušném soudu, který ho vydal. Dále je nutno přesně specifikovat dlužné platby, kolik činí a za jaké období. Poté můžete vše předat na PRÁVNÍ POHOTOVOSTI, kde zároveň podepíšete i plnou moc k zastupování. Pro zájemce, kteří nejsou z Prahy lze vyřídit elektronicky a poštou.

 

Opravdu je u Vás otevřeno každý den? Mohu za Vámi přijít v sobotu? Musím se objednávat? A budu platit příplatek za víkend?
Libor P. Praha 1

PRÁVNÍ POHOTOVOST je otevřena nejen v sobotu a neděli, ale i o svátcích, a to bez jakýchkoliv příplatků. Objednání není nutné. Doporučuji mít vždy s sebou dokumenty, o kterých chcete hovořit.

 

Jsem rozvedená samoživitelka a ráda bych požádala o zvýšení alimentů. Vztahuje se i na toto AKCE 1000 matek?
Anna F. Praha 10

 

AKCE 1000 matek je akce pro bono, určena pouze k vymáhání dlužného výživného. Návrh na zvýšení výživného Vám samozřejmě sepíšeme, můžeme Vás i zastupovat při soudním jednání, vše je za poplatek. Pro samoživitelky je návrh na zvýšení cenově zvýhodněn.

 

Dobrý den,
mám následující dotaz - jaký způsobem byste mi mohli pomoci při sepsání závěti, ať již vlastní rukou , sepsáním u Vás nebo u notáře.
A s tím související poplatky za radu, sepsání , uložení v evidenci , atd... Vím , že je to takto asi těžké , ale je možné Vám zaslat návrh závěti
napsaný ve Wordu i když z toho samozřejmě není patrný zákonný dědický podíl nepominutelného dědice a další nutnosti.
Základní informace jsem se dočetl v dnešním Blesku( 27.1.14) , ale pro normálního , neznalého člověka je to složité, tak aby závěť byla
nenapadnutelná.

díky za odpověď a s hezký den Rudolf Bortel

 

 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jak bych mohl vyřešit můj problém.Vlastním s manželkou rodiný dům ve společném vlastnictví.Mám dceru z prvního manželství se kterou jsem se naposledy viděl tak před 20 lety.Nijak se nestýkáme ani přes telefon.Co bych měl udělat aby po mé smrti byla vyloučena s děditství nebot jsme s novou rodinou si celý život odříkáme abychom splatili půjčky spojené s koupí a opravou domu.Jsem již ve věku kdy se o to musím zajímat.

Děkuji za přépadnou radu Dvořák

 

Dobrý den
dnes jsem shlédl Vaše video a dostal se tak na Vaše stránky , a proto jsem se rozhodl Vám napsat a požádat Vás o radu ,
jmenuji se Milan jsem z Příbrami je mi 39 s manželkou jsem čtrnáct let a máme dvouletou holčičku , oba dva podnikáme každý ve svém oboru /manželka je momentálně na mateřské dovolené / a tet k mému problému , asi před čtyřmi měsíci si manželka začala psát na internetu s jiným mužem což jsem nevěděl , bohužel před měsícem se mi k tomu přiznala s tím že se zamilovala , nabídl jsem jí že uděláme čáru já jí nebudu nic vyčítat a zapomeneme na to a jedeme dál , ale manželka řekla že je zamilovaná že ten vztah neukončí a že ji srdce táhne za ním tet asi po měsíci to došlo tak daleko že situace je dost špatná manželka je rozhodnuta že odejde i přesto že si uvědomuje co všechno ztratí , odejít chce někam za Plzeň což je od nás dost daleko , tak kvůli malé jsem ji nabídl at zůstane doma v baráku se zahradou že malá tady má všechno co potřebuje v blízkém okolí má babičky , a veškeré příbuzné ale o to manželka nestojí a nechce tady zůstat , dvakrát až třikrát týdně za ním odjíždí vrací se domu ráno kolem páté hodiny a malou mi tu zatím nechává a starám se o ní když je pryč , samozřejmě že bych chtěl aby se všechno urovnalo ale když dojde na nejhorší a ona se sbalí bude chtít z malou odjet na pořád jakou já mám šanci že by mi byla svěřená naše dcera které jsou dva roky jak už jsem se zmiňoval do péče , i za předpokladu že bych nechtěl od manželky žádné alimenty? nebo jaké kroky bych měl podniknout aby se mi tohle podařilo ? a v případě že by se sebrala že odejde mám nějaké práva nechat si dceru u sebe a nenechat jí aby sní odjela ?
Co se týče moji práce času, abych měl na dceru čas tak s tím bych neměl problém mám firmu kterou můžu řídit i z domova a když už tam musím jet mám to asi pět minut od baráku , tak že na dceru bych měl dostatek času , mám velký strach že o ni přijdu a rád bych proto něco udělal aby se tak nestalo.
Budu moc rád za každou odpověď.

Děkuji S pozdravem Milan Špindler

 

Dobrý den,chtěla bych si ujasnit platnost této zavěti. Manžel chtěl napsat tuto závěť napsanou na pc a máme k tomu dva svědky. Leží v nemocnici a napsat vlastní rukou závěť nedokáže. Mohou být tito svědci dva synové z manželčina prvního manželství neboť nyní ze společneho manželství děti nemáme a manžel nemá deti žádné. Nebo to musí být dva zcela cizí lidé například kamarádi.za odpověď vám děkuji paní Magda

 

Dobry den,
obracím se na Vás s žádostí o radu v tomto případě:
behem prosince minuleho roku (2013) mi zemrela matka (74 let). Jsme dve dcery - sestra a já, sestra se chce vzdat dedictví ve prospech sve jedine dcery (pradepodobne lze). Já bych to take ráda udělala avšak mám dvě dcery z níž jedna je v dluzich. Je mozne se vzdat dedictvi ve prospech konkretni osoby? Napr. mé druhé dcery?


S pozdravem Zavadilová

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

17%
Ano, často. (80x) 40%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (214x)