Info e-mailem

Máte-li zájem sledovat aktuální dění na našem webu, zadejte svoji e-mailovou adresu a budete informováni!

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST

Jedinečná, rychlá, kvalitní a dostupná služba 365 dní v roce. Pro firmy, živnostníky i jednotlivce, právě tak pro Vás.

 
 

Založení s.r.o. / PRÁVNÍ POHOTOVOST

Zřízení společnosti s.r.o. 

Založení společnosti je poměrně složitý a náročný proces. Pro založení společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.") je nutno splnit především následující podmínky:

 


1. uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu,
2. složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,
3. získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.),
4. zápis společnosti do obchodního rejstříku,
5. registrace společnosti u finančního úřadu.

 


1) Sepsání a podpis společenské smlouvy
Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu dle § 57 obchodního zákoníku. Takto sepsanou a podepsanou společenskou smlouva vzniká společnost s ručením omezeným. Podpisy na společenské smlouvě musejí být úředně ověřeny.


Společenská smlouva dle § 110 obchodního zákoníku musí obsahovat :


a. firmu a sídlo společnosti,
b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
c. předmět podnikání (činnosti),
d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
g. určení správce vkladu,
h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

 


2) Složení vkladů
Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva dle ust. § 60 obchodního zákoníku.


Nejčastější způsob je založení nového účtu ve prospěch správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka následně vydá potvrzení o složení hotovosti za účelem složení vkladů společníků. Toto potvrzení se následně předkládá rejstříkovému soudu společně s návrhem na zápis společnosti do obchodního rejstříku.


Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.

 

 

Získání živnostenských listů
K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se dokládají příslušná oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.). Živnostenské oprávnění vydává příslušný živnostenský úřad po splnění zákonných podmínek.

 


Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
Návrh na zápis s.r.o. se podává na předepsaném formuláři u příslušného rejstříkového soudu. Návrh musí být opatřen podpisy všech jednatelů společnosti. Podpisy musí být úředně ověřeny.
Jako přílohy se k návrhu přikládají:

 

  • za společnost

a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina,

b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.),
c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.
d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, atp.)

 

  • za každého jednatele

a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu),
b. čestné prohlášení jednatele, že
1. je plně způsobilý k právním úkonům,
2. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku;
podpis musí být úředně ověřen,
Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést (podvojné) účetnictví.

 


Registrace společnosti u finančního úřadu
První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

 

 
 
 
Rychlý kontakt

Telefon: 725 83 30 30

Fax: +420 241 725 366

 
 
 
 
Partneři:
 
Anketa

Využíváte právní služby?

16%
Ano, často. (79x) 41%
Ano, občas. (203x) 43%
Ne. (213x)